oficiální stránky obce v okrese Bruntál 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Oficiální název Obecní úřad Hošťálkovy

2. Důvod a způsob založení

Obec Hošťálkovy (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Podle zák. č. 314/2002:
- obec s pověřenou státní správou (matrika, stavební, živnostenský, ...?)

3. Organizační struktura Organizační struktura

4. Kontaktní spojení 4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Hošťálkovy
Hošťálkovy 77, Hošťálkovy, PSČ 794 01
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod.
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad

Hošťálkovy 77
794 01 Hošťálkovy
4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 hodin

Středa:   8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 hodin

4.4 Telefonní čísla 554 649 014 4.5 Čísla faxu 4.6 Adresa internetové stránky http://www.hostalkovy.cz/ 4.7 Adresa e-podatelny e-podatelna@hostalkovy.cz 4.8 Další elektronické adresy ucetni@hostalkovy.cz 4.9 ID datové schránky obec 2cnbkxb

5. Případné platby lze poukázat 8121771/0100 / KB Krnov a.s.

6. IČ 00296031

7. DIČ CZ00296031

8. Rozpočet Rozpočet

9. Žádosti o informace

 

informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Hošťálkovy zveřejňuje informace následujícími způsoby:
·       na úřední desce – před budovou obecního úřadu
·       na internetové úřední desce na adrese: http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?id_org=4609
·       informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách
Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.
Ústně
·       osobně na Obecním úřadě v Hošťálkovech v úředních dnech a v úředních hodinách
·       telefonicky na tel. č.: 554 649 014
Písemně
·       na adrese: Hošťálkovy 77
Elektronickou poštou
·       e-mail: ucetni@hostalkovy.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
·       utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
·       obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
·       skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
·       skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
·       zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 

10. Příjem stížností a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adrese: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:
a) komu je určena
b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
Písemná žádost
a)       musí být srozumitelná
b)       musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
c)       nesmí být formulována příliš obecně.
Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti
a)       písemně
b)       nahlédnutím do spisu
c)       pořízením kopie
d)       na paměťových médiích
Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).
Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.
Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky

 

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/710/_s.155/708/place

14. Nejdůležitější předpisy

 Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost obecního úřadu
 

- ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,

- usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod,

- zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

- vyhl. č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů,

- zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších

předpisů,

- zákon č. 41/1993 Sb.,o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti pod-

pisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve

znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 576/1990 Sb., rozpočtová pravidla republiky, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu,

- zákon č. 586/1990 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších

předpisů,

- zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věci z majetku ČR do vlastnictví obcí,

- zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nemovitého majetku, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů,

- zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění poz-

dějších předpisů,

- zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 79/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních ... , ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 309/1991 Sb., zákon o ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a o poplatcích za jeho znečišťování, ve

znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,

ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších

předpisů,

- zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utaj. skutečností, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 256/1992 Sb.,o ochraně osobních údajů v informačních systémech,

atd .

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Celková cena nákladů za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony.

 

Vyhledání informace

160,- Kč / hod

Základní jednotkou pro výpočet konečné výše nákladů za vyhledání informace je čtvrthodina

40,- Kč / 15 min.

 

Pořízení fotokopie :

černobílá kopie A4, jednostranně

1,50 Kč

černobílá kopie A4, oboustranně

3,- Kč

černobílá kopie A3, jednostranně

2,50 Kč

černobílá kopie A3, oboustranně

5,- Kč

 

Pořízení kopie tiskem (formát A4)

1,50 Kč

Pořízení kopie na vlastní disketu

15,- Kč

Odeslání informace e-mailem

1,- Kč / strana A4

 

Odeslání informací žadateli poštou dle aktuálních tarifů České pošty.

Poskytnutí informace, jejíž náklady nepřesáhnou částku 20,- Kč, se provádí bez nároku na úhradu nákladů.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva

Jste zde: Úvod > Povinně zveřejňované informace

 
 

© Obec Hošťálkovy   |   Tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz   |   prohlášení o přístupnosti
Počet návštěv (od 3.1.2012):